Viser arkivet for april, 2015

Dei drit i fjordane

«Ei av dei største forureinings—skandalane i nyare tid», er karakteristikken som leiar i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken har brukt om den blåblå regjeringa sitt klarsignal til det svært omstridde gruveprosjektet i Førdefjorden.

Det er diverre så mykje som tyder på at Haltbrekken har rett, at det er vanskeleg – for ikkje å seia uråd, å ikkje vera samd med han.

Og over heile fylket reiser det seg no ei protestrørsle mot klarsignalet til å starta øydelegginga av store delar av Førdefjorden. Det er spesielt gledeleg å sjå det engasjementet som ungdom over heile fylket syner mot prosjektet.

Dei som me vonar skal leva og bu i dette fylket i framtida, er opptekne av det miljøet dei og deira etterkomarar skal leva i og med. Og kvifor skulle me ikkje ta dei på største alvor? Og korleis skal me motivera dei til å bli buande i eit fylke der rein og frisk natur betyr så lite som dette klarsignalet vitnar om?

Dei einaste argumenta for den planlagde gruvedrifta i Engebøfjellet kan vera økonomi og arbeidsplassar. Og, ja – me treng arbeidsplassar, me treng industri og me treng utvikling i Sogn og Fjordane.

Men meir enn noko treng me å ta vare på naturen vår. Me må redusera ureininga og utslepp – ikkje auka. Me kan ikkje tola – me kan aldri akseptera at – at fjordane våre blir raserte på denne måten.

og drit dei i Førdefjorden – kva blir då det neste?

Det er når du ser kva Nordic Mining ASA er og kva dette selskapet har å visa til når det gjeld gruvedrift at dei kraftigaste alarmklokkene bør gå av. Det ser ikkje betryggjande ut.

Me registrerer at Ap-leiar i Sogn og Fjordane, Hilmar Høl meiner det hastar med å koma i gang med gruveutbygginga. Han karakteriserer prosessen i forkant som open og ærleg. Me kan ikkje med vår beste evne forstå korleis han kan vera så kategorisk positiv til dette.

Me nektar å akseptera at det skal dumpast 11 tonn gruveavfall kvart einaste minutt, døgeret rundt i 50 år framover i Førdefjorden. Me har ikkje fleire fjordarmar å rasera.

Og med det internasjonale fokus dette alt her fått i til dømes Guardian, kan denne valdtekta av ein fjord også få negative konsekvensar for viktige næringar som sjømat og reiseliv.

Det er alt for stor uvisse om konsekvensane av dumpinga i Førdefjorden til at me kan akseptera dette. Spesielt i ei tid der me burde vera opptekne av på redda miljøet – ikkje drita i det.