Viser arkivet for stikkord balestrand

Kom nesten heilt i mål

Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal.

Samferdsleutvalet i fylkeskommunen skal ha ros for at dei nytta absolutt første høve til å rydda opp i fadesen som er avdekt med sjukehusbussen for folk som bur i kommunar som Vik, Balestrand og Høyanger. Det er heilt uhaldbart at den sokalla sjukehusbussen frå Midtre Sogn stoggar på rutebilstasjonen i Førde og at pasientane som skal til sentralsjukehuset må ta ringbussen resten av vegen.

Frå fleire hald har det kome klar beskjed om at dette ikkje er akseptabelt. Då dei folkevalde i samferdsleutvalet handsama rutetilbodet i fylket frå 1. mai onsdag, skar dei gjennom og gjorde det rimeleg klart at denne bussen skal gå heile vegen til sjukehuset frå 1. mai. Det gjorde den same bussen tidlegare, heilt fram til eit eller anna gjekk riv ruskande gale i samband med ein eller annan budsjettrevisjon.

Truleg er det manglande folkevald styring som er forklaringa på at det kunne oppstå ein situasjon som er så meiningslaust dum som å stoppa ein etablert sjukehusbuss på ein rutebilstasjonen og overlata pasientar av alle slag til eit ringbusstilbod? Det er i alle fall ingen tvil om at politikarane viste ein bra porsjon handlekraft då dei fekk saka på bordet sitt.

Me registrerer at utvalsleiar Knut M. Olsen også legg opp til eit møte med Helse Førde for å diskutera framtidige løysingar når det gjeld denne type transport. Dei vil no sjå på tilbodet for heile fylket samla for å unngå liknande episodar i framtida. Dette er strålande og viser igjen at samferdsleutvalet både har mot og evne til å gjera noko når urimelegheiter blir avdekt.

Etter det me forstår vil det kosta fylkeskommune 23.000 kroner i året å frakta dei aktuelle pasientane dei ekstra kilometerane til sjukehuset. Det burde vera ein utgiftspost fylkeskommunen maktar utan at alt bryt saman. Så spørsmålet blir eigentleg kvifor ikkje sjukehusbussen like godt kan byrja å gå heilt fram alt frå komande måndag?

Det skulle kosta fylkeskommunen vel 3500 kroner å frakta pasientane frå midtre Sogn heilt fram til sjukehusdøra i dei vekene som er att fram til 1. mai. Det burde eigentleg gå bra det, også…

Handlekraft i Holmen

Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal.

Hausten 1997 gjekk nyheita om at det ikkje eksisterte ein einaste arbeidsledig i Balestrand kommune verda rundt. 12 år seinare er situasjonen snudd opp ned. På kort tid har pendlarkommunen mangedobla arbeidsløysa. Då Fundo kollapsa vart det meir enn 20 nye arbeidsledige innbyggjarar i den vesle kommunen. Totalt er det no rundt 30 utan arbeid i kommunen.

Talet er kanskje ikkje det største, men ein så liten kommune er svært sårbar for ei utvikling som dette. Det merkast når 20 innbyggjarar mister jobben meir eller mindre over natta.

Frå meir sentrale strøk kjem det kvar einaste dag meldingar om at styresmaktene, verken nav eller andre, maktar å handtera den krisa som råkar fleire nordmenn for kvar dag på som går, på ein akseptabel og god nok måte. Då er det faktisk, midt oppe i alt det negative, kjekt å registrera at Balestrand kommune både har evne og vilje til å handla raskt og målretta i forhold til sine arbeidsledige innbyggjarar.

I perioden frå og med februar til og med juni får alle innbyggjarane i kommunen, som er blitt arbeidsledige 50 prosent rabatt på foreldrebetaling både i barnehage og på skulefritidsordninga. Dette betyr mykje for dei som har mista jobben. Det kommunale strakstiltaket blir naturleg no teke imot på neste måte.

Rådmann Vidar Roseth peikar på at når ein familien mister levebrødet sitt på denne måten, kan det vera heilt naturleg at foreldra vurderer om dei har råd til å halda fram med å senda borna i barnehage eller på skulefritidsordninga. Resultatet kan då bli at borna blir verande heime. Borna bør sleppa å bli tekne ut av sin normale dagrytme, seier rådmannen. Det er klokt sagt og slik unngår familiar, som i ei periode står utan arbeid å bli dobbelt straffa.

Me registrerer at også Høyanger kommune har bestemt seg for eit tilsvarande rabatt til sine arbeidsledige. Det er sjølvsagt positivt og viktig at dei to nabokommunane er samkøyrde på dette. Det kunne utvilsamt ha resultert i mykje ekstra irritasjon om tidlegare arbeidskollegaer vart handsama ulikt på eit så viktig område som dette, berre fordi dei bur på andre sida av kommunegrensa.

Det er grunn til å gje dei folkevalde og administrasjonen i dei to kommunane honnør og skryt for at dei har vist slik handlekraft i ei så vanskeleg og utfordrande tid for så mange av sine innbyggjarar.