Viser arkivet for stikkord aurland

Neppe utan konsekvensar

Laurdag 1. desember kunne Sogn Avis avsløra at hamnevesenet i Aurland vil plassera ein Seawalk i hamnebassenget i Flåm. Den bevegelege flytekaien, som har sin prototype på Skjolden, er tenkt plassert i forlenginga av den eksisterande cruisekaien – rett utanfor elveosen i turistbygda.

Etter det me har forstått vart desse planane lanserte for første gong under eit møte mellom kommunen, hamnevesenet og ein plankonsulent den 22. november. Allereie den 3. desember vart saka handsama i Plan- og utviklingsutvalet, og denne veka – den 13. desember kjem saka om oppstart av reguleringsarbeid for realisering av prosjektet opp i kommunestyret.

her kan me trygt konstatera at det har gått unna i svingane. Nokre er sikkert godt nøgde med ei så rask og effektiv kommunal sakshandsaming, men på langt nær alle. Og spesielt ikkje dei som er litt opptekne av miljøet og av konsekvensar tiltak som dette i fjord og strandsone kan få.

Frå fleire hald blir det soleis stilt spørsmål om det ikkje har gått vel fort. Og ikkje minst kvifor både administrasjonen i kommunen og dei folkevalde i fagutvalet, har valt å sjå heilt vekk ifrå krav om konsekvensutgreiing for dette tiltaket.

Tilrådinga til kommunestyret førstkomande torsdag er samrøystes. Og ho er utdelt positivt til det kommunalt eigde hamnevesenet sitt ynske om å starta opp arbeidet med ein reguleringsplan for den nye flytekaien.

I saksutgreiinga har administrasjonen konkludert med at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing. Slik sett blir det vel i realiteten konstatert at denne seawalken ikkje vil koma i konflikt med noko som helst.

Me har ikkje grunn til å tru at administrasjonen og utvalet ikkje held seg innanfor lovverket når dei ser vekk ifrå ei konsekvensutgreiing. Men av og til burde både byråkratar og folkevalde vera i stand til sjå litt lenger enn til lovgrensa. Dette er etter vårt skjøn, ei slik sak.

Cruisebåttrafikken til og frå Flåm vil vera viktig for reiselivet i regionen langt inn i framtida. Men den er også kontroversiell. Og mange er kritiske til måten ureininga av fjorden og lufta blir vurdert og målt på.

Når det no skal vurderast å plassera ein seawalk i den tronge hamna – rett utanfor lakseelva og den fine badeplassen, må dei folkevalde ta til vit og visa ansvar. Me meiner at det – uansett – bør gjennomførast ei konsekvensutgreiing av tiltaket.

Tok livet av vona om båtskyss

Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal.

Det er av sine eigne ein skal ha det, heiter det. Slik må Olav Ellingsen (Sp) og Marta Finden Halseth (Ap) tenkja nett no. Det var nemleg partia til dei to ordførarane, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som tysdag ettermiddag tok livet av vona om båtskyss mellom Aurland/Vik og skulestaden Sogndal i komande skuleår. Med fem mot fire stemmer sa fleirtalet i hovudutval for samferdsle nei då søknadene om båtskyss frå dei to kommunane vart handsama.

Tilrådinga til fylkestinget, som tek endeleg avgjerd i denne saka, er med knappast mogleg margin, og slik sett er det kanskje framleis nokon som har ei lita von til at dette kan gå likevel. Men kjenner me partipiskane i Arbeiderpartiet og Senterpartiet rett, er det liten – truleg ingen – sjanse for at det knappe fleirtalet blir utlikna og snudd i fylkestinget.

Slaget er dermed diverre tapt for elevane i Aurland og Vik, og etter vårt skjønn er det nokså ille for ungdomane i dei to kommunane.

Verst må det vera for elevane i Aurland og for Sp-ordførar Ellingsen. I inneverande skuleår har aurlendingane betalt busskyssen for elevane sine sjølv. Ei oppgåve som fylkeskommunen utan tvil er ansvarleg for. Og som fylkeskommunen for lengst har vedgått at dei skal betala. Det minste aurlendingane kunne venta til gjengjeld var eit år med prøveskyss på fjorden for å sjå om kostnadssida er så einsidig negativ som administrasjonen vil ha det til. Men også for vikjene er det sjølvsagt ille dersom eit tilbod, som har fungert så godt dette skuleåret, no skal fjernast.

Det er økonomiske omsyn som ligg bak Nils Støyva & Co i fleirtalet si vurdering for å seia nei til båtskyssen. Ifølgje administrasjonen vil båtskyss frå både Aurland og Vik kosta fylkeskommunen rundt 3,5 millionar kroner i året. Det skal vera rundt det doble av kva bussrutene vil kosta.

Samstundes merkar me oss at fleirtalet ikkje er interessert i å prøva ut det potensialet desse båtrutene, spesielt den på Aurland, kan ha i forhold til betalande passasjerar. I andre samanhengar blir det snakka om ei auka satsing på fjorden som transportåre, spesielt i reiselivssamanheng. Me trur at auka satsing på fjorden året rundt vil vera avgjerande viktig for utvikling av reiselivet i fram tida. I ein slik tankegang vil faste båtruter mellom Sogndal og Aurland/Flåm og Vik, men også andre stoppestader, vera ei satsing på utvikling – ikkje berre utgifter på fylkesbudsjettet. Sjølvsagt vil det vera enklare å få slike ruter opp og gå dersom skuletransporten låg i botn, og båtane må jo ikkje liggja i ro medan elevane er på skulen.

Det er ille at Sp og Ap ikkje evnar eller ynskjer å sjå dette.