Viser arkivet for stikkord leikanger

Bør greia ut samanslåing

Årsmøtet i Leikanger Arbeidarparti vil leggja arbeidet med å greia ut konsekvensane av ei kommunesamanslåing med Sogndal på is. Sidan Senterpartiet i Leikanger alt under i valkampen i fjor gjorde det klart at dei meiner det same, er det fleirtal for å stoppa opp dette arbeidet i det nye kommunestyret i Leikanger.

Det kanskje mest oppsiktsvekkjande i denne saka, er grunngjevinga for at eit samrøystes årsmøte i Leikanger Ap, vil leggja utgreiinga på is. Dei meiner at denne saka ikkje er moden for ei utgreiing enno.

Dersom ikkje tida er moden for ei utgreiing av ei samanslåing av Sogndal og Leikanger no, så blir ho aldri det. Då er det snarare manglande vilje enn modning det handlar om. Etter vårt skjøn er denne saka overmoden for ei skikkeleg og grundig utgreiing, og det har ho vore i mange år. Og spesielt etter at tunnelane i Stedjeberget og gjennom Fatla kom på plass.

Me har for så vidt stor sans for at Leikanger Ap meiner at ei samanslåing av berre Sogndal og Leikanger blir for puslete. Ifølgje partileiar Jan Håkon Odd ser årsmøtet føre seg ei større kommunesamanslåing på nordsida. Lokallaget meiner at ei samanslåing av Sogndal, Leikanger og Luster ei minimumsløysing.

Dette er me samde med lokallaget i, og det har me teke til orde for tidlegare, ved fleire høve. Ein samanslått storkommune av desse tre vil få stor tyngde, på alle måtar. Men me er redd for at dette ligg eit godt stykke inn i framtida. Og me trur ikkje at det er lurt å venta med å greia ut den mest openberre samanslåinga i heile fylket, Sogndal og Leikanger, medan ei ventar på lustringane.

Det einaste som truleg vil setja skikkeleg fart i den prosessen, er ei samanslåing med tvang der Stortinget fortel kvar kommuneskapet skal stå, rett og slett. Det er heilt utenkjeleg at ei raudgrøn regjering vil gå inn for tvangssamanslåing av kommunar, i alle fall så lenge Senterpartiet sit i regjeringa. Men skulle Erna Solberg & Co ta over styringa kan det bli heilt andre tonar.

Det kan vera at Leikanger Ap ser føre seg eit regjeringsskifte etter Stortingsvalet i 2013, og at det er konsekvensane av eit slikt regjeringsskifte dei vil bu seg på. Me tykkjer det er ei alt for defensiv haldning og oppmodar både sogndøler og systrendingar til å gjennomføra denne utgreiinga. Då legg dei premissane sjølve.

Og så får det koma som ein stor pluss om lustringane skulle vakna.

Seksjoner

Min side

Sider

Kontrollpanel

Ap-kandidat under falsk flagg

Kommunevalet i Leikanger tok ei dramatisk vending då ein av Arbeiderpartiet sine kandidatar, Tobias Dahle, melde seg ut av partiet berre ein god time etter at vallokalet stengde. Me kan ikkje hugsa å ha verken høyrt eller lese om ein liknande oppførsel. Dette er i beste fall ufatteleg barnsleg, i verste er det å føra knappe 500 Ap-veljarar i kommunen fullstendig bak lyset.

Til Sogn Avis har Tobias Dahle ei forklaring for si utmelding, som ikkje heilt held vatn. Han hevdar at det vart gjort inngrep i teksten frå program- og nominasjonsmøtet i eit flygeblad som vart sendt ut til veljarane tidleg i september. Det handlar om eit samandrag av programmet som Ap i Leikanger gjekk til val på.

Dahle ville ha ei anna formulering, men vart på normal demokratisk måte nedrøysta i styret då dette var eit tema. Den dramatiske utmeldinga, ein time etter at valet var avslutta, handlar altså om korleis partiet formulerte seg i denne flygeblad, som vart sendt ut over ei veke før valet.

Men det som står i dette flygebladet er altså i det vesentlege henta frå det programmet som vart vedteke på nominasjons- og programmøtet den 9. mars. Det er med andre ord over eit halvt år sidan Leikanger Ap sitt program vart vedteke. Dersom Tobias Dahle var så fundamentalt usamd med fleirtalet på dette nominasjonsmøtet, at utmelding kunne bli eit alternativ, burde han sjølvsagt ha trekt seg frå Ap-lista med ein gong.

I staden har Dahle drive valkamp for Ap heilt fram til valet. Ingen av dei som røysta på denne lista, ante at ein av kandidatane var så djupt usamd med formuleringane i programmet at han ville vurdera å melda seg ut. Det kan ikkje vera nokon tvil om at veljarane, som har røysta på Ap i Leikanger, er førte bak lyset. Partiet som eigentleg fekk sju mandat sit att med seks, etter at Dahle i praksis har lurt seg inn til ein plass i kommunestyret under falskt flagg.

Dette er ein heilt uakseptabel oppførsel av ein person som skal vera folkevald i dei komande fire åra. Og det er ein framgangsmåte som bidreg til å skapa politikarforakt. Korleis stola på slike politikarar?

Spaninga i samband med konstitueringa av Leikanger kommunestyre no, er om Tobias Dahle si utmelding meir enn noko blir ein dolk i ryggen på sitjande ordførar Olav Lunden. Spørsmålet er om dei andre politiske partia er kyniske nok til å vera med på eit slikt spel. I skrivande stund er det framleis eit ope spørsmål.