Viser arkivet for stikkord samhandling

Samhandling og samarbeid

Ifølgje årdalsordførar Arild Ingar Lægreid vil det vera ein katastrofe for samarbeidet i regionen dersom det ikkje lukkast å etablera eitt, felles lokalmedisinsk senter i tilknyting til Lærdal sjukehus.

Dette er sterke ord og dei må først og fremst tolkast som ei åtvaring til Sogndal. Bakgrunnen er sogndølene sine kostbare planar om ei samlokalisering av alle helse- og omsorgstenestene under eitt tak.

Dette blir av mange tolka som at sogndølene tek mål av seg til å byggja sitt eige lokalmedisinske senter. Og at regionsenteret dermed sviktar naboen i Lærdal.

Det er kanskje tid for sogndølene å ta eit lite steg til side og tenkja seg om ein gong til før dei køyrer vidare. Førebels i ei retning som for utanforståande framleis kan virka litt diffus i forhold til kva innhald og tenester Sogndal ser før seg i det som dei framleis – offisielt – kallar Sogndal Omsorgssenter.

For dersom fleire av ekspertane som har uttalt seg har litt meir rett enn kommuneadministrasjonen og det folkevalde fleirtalet i Sogndal, så har ikkje regionsenteret det store hastverket med å byggja si helseblokk i Stitoppen.

Overlege ved Haukeland universitetssjukehus, utflytt sogndøl Eirik Vikane er til dømes heilt klar på at dersom dei skal få til gode og robuste tenester så har ikkje kommunane i Sogn noko val: dei må samarbeida. Ifølgje Vikane er det mykje å spara på å byggja opp desse tenestene i tilknyting til eit sjukehus.

Ifølgje Vikane bør pasientgrunnlaget for eit lokalmedisinsk senter vera mellom 25.000 og 30.000 innbyggjarar. Sogndal har eit stykke att dit – men uansett – det er på tide at Aarvoll & Co er heilt klare på kva dei eventuelt ikkje vil samarbeida med Lærdal om.

Framleis er det alt som tyder på at sogndølene vil gjera alvor av å investere store midlar i eit nytt «mini» sjukehus, framleis kalla omsorgssenter. Som – uansett – vil leggja band på store ressursar i åra framover.

Når den nye «helseblokka» er reist, må også innhald vera på plass. Etter det me forstår bør det i lokalmedisinske senter vera team med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, synspedagog, ernæringsfysiolog, sosionom, sjukepleiar og psykiatrisk sjukepleiar.

Kan Sogndal, som i dag slit med å bemanna kommunelegestillingane sine, garantera at dei – åleine – klarar å rekruttera tilstrekkeleg kompetanse på alle desse områda?