Viser arkivet for stikkord sjukehus

Langreist mat

I snart eitt år har pasientane på Lærdal sjukehus levd på langreist mat. Det vart åtvara frå fleire hald mot nedlegging av kjøkenet på sjukehuset, som var populært etter å ha levert god, og ikkje minst næringsrik mat i mange år.

Mesteparten av maten som pasientane i Lærdal no får, blir laga i Førde og køyrd langs landevegen til Lærdal. Men det blir hevda at potetene blir kokte i Danmark og vakuumpakka før dei blir sende ut på si lange reise til Indre Sogn.

Etterverknadene av Dagmar gjorde at verken poteter eller anna mat kom fram til Lærdal den 28.12. Då måtte personalet på sjukehuset improvisera og laga graut. Det var graut eller ingenting til pasientane denne dagen.

Direktør for intern service i Helse Førde, Torstein Solset, er klar på at det til ei kvar tid skal vera beredskap for å takla situasjonar som den i romjula, i både ein og to dagar. Med andre ord graut er greitt!

direktøren seier vidare at han prøver å koma behovet ute på dei ulike institusjonane i møte, og at han høyrer på dei som klagar. Han hevdar også at det kjem positive tilbakemeldingar.

Dette står i grell kontrast til det nyss utskrivne Kari Grøtte fortel. Etter tre veker som pasient på sjukehuset i heimbygda, er hennar dom over maten som blir servert der no, knusande. Maten er smaklaus, generelt dårleg og verst av alt ikkje så næringsrik som den burde vera.

Og Grøtte tykkjer det er heilt forkasteleg at dei tilsette på eit sjukehus med fullt utstyrt kjøken, må seia til pasientane at når Kjøsnesfjorden er stengd då er det berre graut som gjeld.

Me har for lengst innsett at det er vanskeleg å nå fram til Helse Førde med kritikk, og at det er nesten heilt uråd å få helseføretaket til å revurdera noko som helst. Men det er heilt openbert at standarden på den langreiste maten, ikkje er i nærleiken av å halda den kvalitet som pasientar treng for å bli friske att. Kari Grøtte har heilt rett når ho meiner dei ansvarlege må ta tak i dette, og revurdera ordninga med langreist sjukehusmat.

Me les at direktør Solset hevdar at han fått positive tilbakemeldingar frå pasientar på maten som blir servert. Desse pasientane skulle me gjerna ha prata med. Kan de vera så snille å ta kontakt med Sogn Avis?

For dårleg busstilbod

Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal.

Laurdag kunne Sogn Avis fortelja at den sokalla sjukehusbussen frå Midtre Sogn til Førde sentralsjukehus slett ikkje er nokon sjukehusbuss. Bussen, som tidlegare gjekk heilt fram til sjukehuset, stoggar no ved rutebilstasjonen. Der må pasientane, som skal til sentralsjukehuset, gå av bussen, venta til neste ringbuss kjem, løysa ny billett og så bli frakta til sjukehuset – med ringbussen.

Dette busstilbodet blir nytta av pasientar og reisande frå kommunane Balestrand, Vik, Høyanger og Gaular. 83 år gamle Atle Ytrefjord frå Balestrand karakteriserer dette som simpel og dårleg service. Det har han så fullstendig rett i. Av mange rare og undarlege innsparingstiltak rundt om i helse-Noreg er dette eitt av dei mest tåpelege me kan hugsa å ha registrert.

Tidlegare, før Fjærlandsvegen vart opna, gjekk den ordinære sjukehusbussen mellom sjukehuset i Lærdal og sentralsjukehuset via Balestrand og Høyanger før den stogga ved sjukehuset. Etter at Fjærlandsvegen vart opna, vart det oppretta ei ny rute frå Dragsvik til sjukehuset i Førde. Sjølv om denne bussen tok med seg skuleelevar, pendlarar og andre reisande, har han på folkemunne i alle år vorte kalla «sjukehusbussen».

Då bussen i fjor slutta med å køyra heilt fram til sjukehuset, fekk sjåførane naturleg nok mange klager. Det er ikkje spesielt rart. Er du til dømes funksjonshemma seier det seg sjølv at det ikkje alltid er like enkelt å skifta buss. Er du eldre, sjuk eller skrøpeleg til beins kan dette vera ei ekstra belastning. Enkelte sjåførar har etter omlegginga, som ein ekstra service likevel køyrt pasientane heilt fram, men nytt elektronisk billettsystem har sett ein effektiv stoggar for slik service og velvilje frå enkeltsjåførar.

Trafikksjefen i Firda Billag, Stein Hårklau forstår reaksjonane, men fråskriv seg all skuld. Han peikar på politikarane som ikkje lenger vil betala for dei ekstra meterane frå rutebilstasjonen til sjukehuset. Det er altså opp til samferdslepolitikarane i fylkeskommunen å gjera noko med dette.

Rådet for eldre menneske med nedsett funksjonshemma har teke opp saka, og har fått tilbakemelding om at innspelet vil bli lagt fram for hovudutval for samferdsle under møtet denne veka, den 4. mars der rutetilbodet i fylket frå 1. mai 2009 kjem på bordet. Me tek det utan vidare for gitt at politikarane i samferdsleutvalet tek tak i denne saka straks, og løver dei ekstra tusenlappane det måtte kosta at denne bussen køyrer heilt fram til sjukehuset.

Noko anna er ikkje berre uakseptabelt, der er totalt meiningslaust og uforståeleg i eit fylke som Sogn og Fjordane.