Viser arkivet for stikkord sjuketransport

Varsel om nye helsekutt

Sidan føretaksmodellen vart sett ut i livet og Helse Førde såg dagens lys, har organisasjonen hatt eitt overordna mål: å redusera kostnadene med det desentraliserte helsetilbodet.

Det første Helse Førde gjekk laus på var fødeavdelinga i Lærdal. Sidan har det gått slag i slag, både forsterka fødestove og akuttmottak er fjerna.

Men heile tida har det vore ein føresetnad at ambulansetenestene skal styrkast. Nesten som ein slags kompensasjon. Det har ikkje vore måte på, og det har handla om ambulansetilbodet både til sjøs, i lufta og på land.

Det var soleis med meir enn undring me registrerte klinikkdirektør Tore Dvergsdal si saksutgreiing til styremøtet i helseføretaket torsdag. Der går det fram at kostnadene med ambulansetenesta i dette fylket vil auka så mykje dei komande åra at Helse Førde ikkje har økonomi til å bera det.

Det står så, svart på kvitt og dette heng ikkje på greip.

Og det blir ikkje betre av klinikkdirektøren si forklaring til nrk.no om kvifor det har vorte slik. Han peikar nemleg på at det har vore store omveltingar både innanfor kommunikasjon, kompetansekrav til tilsette og «andre ting».

Skulle betre kommunikasjon vera eit problem?

Er det slik at dei som leiar dette helseføretaket ikkje verken har forstått eller teke høgde for, at ein konsekvens av sjukehusraseringa måtte gje auka utgifter til ambulansetenesta? Har dei ikkje budsjettert med dette?

Og eit anna moment som nesten ikkje er til å tru i dagens Helse-Noreg: Det er visstnok slik at i eit grisgrendt fylke som vårt er det fare for at ambulanse­personellet ikkje får nok trening og øving etter dagens kompetansekrav. Det er for få utrykkingar, rett og slett.

Kompetansekrava til ambulansepersonell er med andre ord slik at distrikta – som har størst behov for ambulanse sidan avstanden til nærmaste sjukehus ofte er stor, ikkje kan ha ambulanse fordi kompetanseøvinga ikkje er omfattande nok.

Det pussige er at akkurat medan denne leiarartikkelen blir til, kjem følgjande e-post inn frå direktør Herlof Nilssen i Helse Vest: «Helse Vest landar 2012 med det beste resultat nokon gong. Måla for dei fem neste åra er klare: god samhandling, ingen fristbrot og kortare ventetid. Og først og fremst: Enda tryggare pasientbehandling».

Kan nokon utdjupa?

Ikkje spesielt betryggjande

Laurdag fortalde Sogn Avis om to dramatiske situasjonar som oppstod medan og etter at Dagmar hadde herja som verst med fylket. I begge tilfella handlar det om pasientar som ikkje kom fram, eller brukte det som må karakteriserast som heilt uforsvarleg lang tid, på å koma fram til sjukehus.

Me kan berre ana korleis foreldra til den fire veker gamle babyen, som vart sendt ut på ei rundreise utan sidestykke, må ha hatt det. At dei måtte oppleva å bruka heile 11 timar frå Kaupanger til Førde sjukehus med ein liten, sjuk baby er ikkje enkelt verken å forstå eller akseptera.

Foreldra sit att med mange spørsmål etter denne hendinga, noko som er svært lett å forstå. For heilt openbert vart det gjort ein del vurderingar som i beste fall er diskutable. Planen om å bruka ein hjullastar for å frakta ein liten sjuk baby og mor hans, gjennom eit område der det framleis var stor skredfare, er nesten ikkje til å tru.

Og kva var det dei ansvarlege tenkte på då ambulansebåten med den vesle guten om bord vart omdirigert til Lånefjorden for på plukka opp passasjerar som sat i ein innesperra bussen. Passasjerane hadde ikkje fått melding om dette, viste det seg så det vart bomtur.

Det er heller ikkje heilt enkelt å forstå kvifor verken Voss eller Haukeland Sjukehus var eit alternativ denne dagen. Og berre så det er sagt hadde dette skjedd for ti år sidan, hadde guten fått det bra på fødeavdelinga på Lærdal sjukehus…

Dagen før den vesle babyen var send ut på denne rundreisa, opplevde 72 år gamle Berit Reppen i Sogndalsdalen å ikkje koma seg til sjukehus i det heile. Heldigvis viste det seg at hennar hjarteproblem ikkje var alvorleg, men kva om det hadde vore det? Beredskapen hadde ikkje vore betre om sjukdomen hadde vore meir akutt.

Til liks med mange andre etter denne stormen, er Reppen fortvila over korleis beredskapen er når uvêret slår til. Ho peikar på kor viktig det er å behalda eit oppegåande sjukehus i Lærdal.

Me konstaterer at Helse Førde sjølv meiner dei gjorde forsvarlege vurderingar i desse sakene. Noko anna ville vore overraskande. Men fleire spørsmål står likevel att. Me skal nøya oss med eitt: Kan det vera rett å bruka ein ambulansebåt til persontransport når liten ein baby er så dårleg at han må ha oksygentilførsel?

Det er i så fall ikkje spesielt betryggjande vurderingsevne hjå dei som sit og skal vurdera slik.