Viser arkivet for stikkord tinfos

Det hastar for Harastølen

Leiaren er skriven av redaktør Jan Inge Fardal.

Sogn Avis har den siste tida sett fokus på situasjonen for Harastølen som – mildt sagt – er utfordrande og det på mange måtar. Det har vore uendeleg mykje att og fram om framtida til dette unike anlegget dei siste åra. Det einaste som har vore og er heilt sikkert er at anlegget forfell. Den siste tida har forfallet skote fart. No er situasjonen for lengst vorte prekær.

Bygdefolket krev handling.

Det kan ikkje vera særleg stor tvil om at bygdefolket sitt krav om ei snarleg avklaring på kva som skal skje med den nedslitne taubana og bygget nede ved riksvegen er både legitimt og rettkome. Så langt har bygdefolket sett svært lite til konkrete planar om kva som skal skje med det tidlegare så spektakulære anlegget. No står det til forfalls og stor irritasjon.

Det som skapar størst irritasjon er sjølvsagt det gamle taubanebygget som står kloss i riksvegen. Det er liten tvil om at dette er eit historisk landemerke for folk som køyrer gjennom Luster og for dei fastbuande. Men så lenge det ikkje er anna enn forfall som pregar bygget vil folk flest også irritera seg over at det står der det står. Det er vanskeleg å få aksept for at det er viktig å bevara eit minneverdig bygg på denne tomta dersom det ikkje skjer noko med vedlikehaldet.

Samstundes er det ei nesten umogeleg oppgåve å bygga ein gangveg forbi denne flaskehalsen utan å riva eller flytta bygget. Me har forståing for dei som argumenterer for at bygget er så viktig at det bør vernast, men då er det ein soleklar føresetnad at det snarast mogeleg skjer noko med vedlikehaldet. Eit bygg som står slik til forfalls forsvarar ikkje ein status som verdt å ta vare på.

Endå verre er situasjonen for sjølve hovudbygget på Harastølen. Her er akselererer forfallet og den siste tida er det meldt om fleire tilfelle av hærverk og det politiet karakteriserer som uønskt aktivitet i bygget. Det er liten grunn til å rekna med at dette hærverket vil opphøyra om det ikkje skjer noko.

Sist dagens eigarar Harastølen AS (Tinfos AS) hevda die hadde seriøse planar om oppussing av den stor bygningsmassen, var det kalkulert med 150 millionar kroner i kostnader. Det er fint lite som tyder på at nokon er i nærleiken av å realisera slike planar og kostnadskalkylen aukar for kvar dag som går. Investor Oddvar Røysi trur på spøkelsesturisme i det tidlegare sanatoriet. Kanskje er det ein bra idé, men neppe nok til å stagga utolmodige bygdefolk.

Dei forlanger at eigaren gjer noko med bygningsmasse og taubane snarast. Det er eit krav som har vår heile og fulle støtte. Og det hastar!